תקנון

bxperia.co.il

תקנון האתר

 

  1. כללי

 

1.1  ב.א חדרי בריחה , ח.פ 558297529 )להלן: ״החברה״( מספקת שירותי בדור, בין היתר, של

משחקים אינטראקטיביים המבוססים על שימוש ביכולות לוגיות ועבודת צוות של משתתפיה

)להלן: “המשחקים” ו/או “המוצר“(. הזמנת המשחקים )להלן: “ההזמנה” ו/או “הזמנת

להלן: ( www.bxperia.co.il המשחק“( מתבצעת הן באמצעות מכירה באתר החברה

״האתר״( והן באמצעות מכירה טלפונית. מזמין המשחק ו/או מי מטעמו ו/או מי

שבא לממש את ההזמנה בתאריך ושעת תחילת המשחק בהתאם להזמנה )להלן: “המועד

הקבוע” ו/או “תחילת המשחק“( הינו לקוח של החברה )להלן: “הלקוח” ו/או “המזמין“).

 1.2 בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1.3  שימוש באתר ו/או רישום באתר ו/או הזמנת המשחקים והתשלום עבורם באמצעות האתר מהווים את הסכמת הלקוח לקבל את התקנון ולנהוג לפיו. לפיכך, אם הלקוח אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או לעבור רישום באתר.

1.4  הוראות תקנון דנן יחולו על כל שימוש שיעשה על-ידי הלקוח. המשך השימוש באתר על-ידי הלקוח מהווה הסכמה להוראות התקנון היוצרת התקשרות מחייבת בין הלקוח לחברה.


2.  הליך רכישה

2.1 להזמנת המשחק יש לבחור את החדר הרצוי, את התאריך ואת השעה הפנויה

הרצויה להלן: ״בחירת המשחק״

  • לאחר בחירת המשחק ומילוי פרטי הזמנה, הלקוח יתבקש לסמן בעיגול קטן מתחת לטופס ההזמנה כי הוא מאשר שהפרטים שמסר הם הינם נכונים וכי ידוע לו שבמידה והפרטים שמסר לא נכונים קרי מספר טלפון או כתובת מייל ליצירת קשר, ההזמנה תבוטל. בנוסף מצהיר המזמין שחברתbxperia רשאית להתנות את אישור ההזמנה במקדמה שתתבצע טלפונית.

2.3 עם קבלת הזמנת המשחק, ישלח מייל לכתובת האימייל שנמסרה בטופס ובנוסף לאחר זמן קצר ישלח סמס למספר טלפון שנמסר בטופס המודיע על אישור ביצוע ההזמנה ופרטי הגעה מפורטים למקום המשחק. ( יש לקחת בחשבון את האפשרות כי מסיבות טכניות שאינן תלויות בחברה אישור ההזמנה עלול להגיע לתיבת ל”ספאם” של המייל ולכן יש צורך לבצע בדיקה גם בתיבת ה”ספאם“. אם במידה ולא הגיע מייל אישור הזמנה כלל וגם לא הודעת סמס יש להתקשר בהקדם טלפונית למספר 0723923988 לבירור)

2.4 מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5 ביטול הזמנה יתבצע בכפוף לסעיף 6 להלן.


3 כשרות להשתמש באתר

 3.1 לקוח רשאי לבצע הזמנה למשחק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 3.2 הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

3.3  הלקוח בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין

בישראל או בחו”ל.

3.4 הלקוח בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל על-ידי

.MasterCard או Visa אחת מחברות כרטיסי האשראי מקבוצת

3.5 הלקוח בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 3.6  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית למנוע מהלקוח לבצע הזמנה באתר אם מתקיים אחד או יותר מן תתי הסעיפים להלן:

3.1.1 הלקוח ביצע או ניסה לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין תוך כדי שימוש

באתר או השתתפותו במשחק.

3.1.2 הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.

3.1.3 הלקוח מסר בעת ההרשמה פרטים כוזבים.

3.1.4 הלקוח ו/או מי מטעמו ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או

בפעילותו התקינה של האתר ו/או החברה ו/או כדי לפגוע בצד שלישי תוך כדי שימוש

באתר.


4 סודיות מידע

4.1  החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש על-פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

4.2  החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, אך

בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או שנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק

מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו

שימוש לא מורשה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל חשיפת המידע כתוצאה

מפריצה של גורמים לא מורשים לאתר.


5 . ביטול הזמנה ומדיניות החזרים

 5.1 לקוח רשאי לבטל את ההזמנה.

5.2  ביטול הזמנה יתאפשר ע”י שליחת דוא”ל או הודעה טלפונית עם נציג מטעם החברה.

 5.3 ביטול ההזמנה יתאפשר אך ורק 24 שעות לפני מועד תחילת המשחק )ההזמנה(.

 5.4 בביטול הזמנה ע”י הלקוח עד 24 שעות לפני תחילת המשחק – הלקוח לא יחויב בדמי ביטול.

במקרה והלקוח ביטל את ההזמנה פחות מ 24- שעות עד תחילת המשחק, כאמור בסעיף 2.5 לעיל,

ייגבו דמי ביטול בגובה של 100% מעלות ההזמנה. במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר

במעל מ- 30 דקות )שלושים דקות( למועד הקבוע למשחק, זכאותו לשחק במשחק במועד הקבוע תישלל לאלתר והלקוח יחויב בדמי ביטול מלאים המהווים 100% מסכום ההזמנה ולא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו. יוער, החברה משאירה לשיקול דעתה הבלעדי להפחית או לבטל את דמי ביטול מלאים או לתת ללקוח זכות להשתתף במשחק חלופי במקרים בהם הלקוח הוכיח שבנסיבותיו התקיימו נסיבות חריגות כגון מות או מחלה קשה של קרוב משפחה מקרבה ראשונה, בעיות בריאותיות חריגות או בעיות משפחתיות חריגות, בשלן הוא לא הגיע למשחק או איחר במעל מ- 30 דקות )שלושים דקות( ממועד הקבוע, מקרים אלו יידונו לגופו של עניין לפנים

משורת הדין.

 5.5 במקרה והתשלום עבור הזמנת המשחק בוצע באמצעות קופון מתנה והמשחק בוטל על-ידי הלקוח פחות מ- 24 שעות לפני תחילת המשחק, לא יוחזר כסף ללקוח עבור קופון המתנה.

במקרה והלקוח לא הגיע כלל למשחק או איחר במעל מ- 30 דקות )שלושים דקות( למועד הקבוע למשחק, תישלל זכאותו למשחק נוסף. יוער, החברה משאירה לשיקול דעתה הבלעדי להפחית או לבטל את דמי ביטול מלאים או לתת ללקוח זכות להשתתף במשחק חלופי במקרים בהם הלקוח הוכיח שבנסיבותיו התקיימו נסיבות חריגות כגון מות או מחלה קשה של קרוב משפחה מקרבה

ראשונה, בעיות בריאותיות חריגות או בעיות משפחתיות חריגות, בשלן הוא לא הגיע למשחק או איחר במעל מ- 30 דקות )שלושים דקות( ממועד הקבוע, מקרים אלו יידונו לגופו של עניין לפנים משורת הדין.

5.6  הלקוח לא יהיה זכאי לקבל החזר כספי או משחק חלופי עבור משתתפים שלא הגיעו כלל או איחרו למשחק במועד הקבוע )לדוגמה: הזמנה בוצעה עבור ארבעה משתתפים, אך בפועל במועד הקבוע הגיעו רק שניים מתוך ארבעת המשתתפים(.

5.7  החברה רשאית לבטל הזמנה, כולה או חלקה במקרים להלן:

5.7.1  אם נפלה בהזמנה טעות כלשהי.

 5.7.2 במקרה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי

כלשהו.

5.7.3  כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון דנן.

 5.7.4 עקב תקלה טכנית או נסיבות שאינן בשליטת החברה.

5.8  אודות ביטול ההזמנה תימסר ללקוח הודעה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת בצוע ההזמנה.

 5.6 אישור / ווידוא הגעה.

הלקוח מתחייב להיות זמין ולאשר את הגעתו 24 שעות לפני תחילת המשחק.

באם הלקוח לא היה זמין בטלפון / לא ענה לדוא”ל שהשאיר בעת ביצוע ההזמנה ולא אישר את הגעתו 24 שעות לפני תחילת המשחק, רשאית החברה לבטל את ההזמנה והלקוח יחויב בדמי ביטול מלאים המהווים 100% מסכום ההזמנה.


6 תנאים נוספים

6.1 נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החברה.

6.2  טעות בכדאיות העסקה מצד הלקוח לא תזכה את הלקוח בביטול העסקה והחברה תהיה זכאית לגבות את מלוא הסכום עבור ההזמנה.

 6.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה שלא על-פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

 6.4 אחריות החברה בגין כל נזק מוגבלת לגובה הסכום ששולם לה על-ידי הלקוח בגין הזמנתו.

6.5  רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות של כל הצדדים.

 6.6 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים על-פי החוק.

6.7  החברה תהיה רשאית להשתמש בתמונות ו/או כל חומר אחר )להלן: “חומרים דיגיטאליים”( בהם מופיעים המשתתפים. החברה תהיה רשאית להפיק חומרים דיגיטאליים לפני ו/או במהלך ו/או אחרי המשחק לכל מטרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

6.6 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.


7 התנהגות במקום והגבלות

הכניסה למתחם bxperia (להלן “המתחם”) מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;

7.1 הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.

7.2 יש להקפיד על הגעה בזמן, מומלץ להגיע כ-10 דקות קודם לתחילת המשחק.

7.3. חל איסור מוחלט לנהוג באלימות מילולית ו/או פיזית במתחם.

7.4. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.

7.5. החפצים המצויים במתחם, הינם רכושה הבלעדי של חברת bxperia , אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד על פי הנחיות המשחק.

7.6 השארת טלפונים ניידים מצלמות ודומיהם בחדר ההמתנה בלוקרים, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.

7.7. בעת המשחק, אין להפעיל כוח ויש להימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל סוג שהוא.

7.8. תוכן המשחקים מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, לשכפל, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.

7.9. אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.

7.10. ב.א חדרי בריחה תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.

7.11. המתחם מצולם ומוקלט 24 שעות ביממה.

7.12. שיתוף פעולה מלא מצד כל המשתתפים במשחק הכרחי להצלחה והנאה מהמשחק.

7.13. אין כפל הנחות.

7.14. המחיר הקובע הוא המחיר המפורסם באתר האינטרנט במועד המשחק עצמו.

7.15. ילדים מתחת לגיל 14 לא יוכלו להיכנס למתחם ללא ליווי מבוגר.

7.16. ילדים מתחת לגיל 6 לא צריכים לשלם עבור כניסה. ילדים מעל גיל 6 כולל חייבים בכרטיס כניסה לפי המחיר הקבוע במחירון.

7.17. ההזמנה מותנת בעבור 2 משתתפים לכל הפחות.